One-family dwelling house #1

Year:
2019
Location:
Novosilky village, Kyiv-Sviatoshyn district, Kyiv region
Area:
270 m2
Author:
Andriy Asanov, Alexander Chernysh , Yuriy Nazaruk
Photo:
Volodimir Shcherbak