One-family dwelling house #4

Year:
2019
Location:
Lviv, Lviv oblast, Ukraine.
Area:
260 sq.m.
Author:
Andriy Asanov, Taras Andrushko, Yuriy Kopytko, Marta Blishch, Oleg Sadykov, Yurii Tsyhylyk.
Photo: