Mixed-use

Year:
2021
Location:
Lviv, Lviv oblast, Ukraine.
Area:
21 800 sq.m.
Author:
Andriy Asanov, Yuriy Nazaruk, Vitaly Nesterenko, Oleksandr Chernysh, Yuriy Kopytko, Petro Martynyuk, Roman Mozil.
Photo: